Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim Trzcianki

 

 

REFERAT

 

SPIS SPRAW
 

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

      

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Koncesje alkoholowe
Transport
Numer PESEL
Meldunek
Dowody osobiste
Udostępnienie danych osobowych
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  

Urząd Stanu Cywilnego

Odpisy aktów z ksiąg stanu cywilnego (skrócone, zupełne) Zaświadczenia  o braku wpisu
Powrót do nazwiska przed zawarcia małżeństwa
Ślub cywilny
Ślub wyzanianiowy
Urodzenie dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka w miejscu zamieszkania rodziców
 
Referat Finansowo Budżetowy Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Opłata od posiadania psów
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Zwrot części wydatków na materiały budowlane
Wniosek o umorzenie zaległości za lokale mieszkalne  stanowiące własność Gminy Trzcianka
  
Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Trzcianka
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych
Konkurs "Najpięknejszy Wieniec Dożynkowy" 
Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzuyskania pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Wniosek o oszacowanie szkody
Konkurs "Piękna Wieś"

Zgłoszenie eksploatacji indywidualnego systemu oczyszczania ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzysta

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezdopływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości

Zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie przetargowym

Zgłoszenie udziału w przetargu i oświadczenie o akceptacji warunków przetargu

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o sprzedaż/najem/dzierżawę nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Najem i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na rzecz najemcy
Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zgłoszenie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

 
 Referat Spraw Społecznych

Świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny

Dobry Start 300+

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego  
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny i załączniki do wniosku
 
Straż Miejska  
 
 Referat Edukacji, Kultury i Sportu KULTURA
Procedury wydania zezwolenia i kontroli imprez masowych w gminie Trzcianka
Używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Trzcianecka sarenka”
Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej 
SPORT
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe
Wniosek o przyznanie wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
Wniosek o nie/odpłatne udostępnienie hali
Wniosek o nieodpłatne korzystanie z kompleksu sportowego, centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, trzcianeckiej przystani żeglarskiej
Wzór umowy o nieodpłatne korzystanie z powierzchni w centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego
Wzór umowy o nieodpłatne korzystanie z trzcianeckiej przystani żeglarskiej
 TURYSTYKA
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie powierzchni w Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego
  
 Referat Gospodarki Komunalnej  
  
 Referat Planowania i Inwestycji Decyzja o warunkach zabudowy/Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wersja edytowalna
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub / i o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub / i o położeniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu  na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego - wersja edytowalna
DROGI
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
facebook