Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Sprawozdania

 Sprawozdanie za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za 2008r.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.08r. do 31.12.08r. specjaliści terapii uzależnień i psycholog zatrudnieni w Punkcie Pomocy Kryzysowej zwanym dalej PPK, udzielili 756 porad, z których skorzystali członkowie 176 rodzin. Odbyło się także 11 sesji psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych, z których skorzystały kobiety – głównie żony alkoholików.

Terapeuci wykonywali:

 • diagnozy problemów związanych z nadmiernym (szkodliwym) używaniem napojów alkoholowych oraz uzależnieniem od nich,
 • edukację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki),
 • rozmowy motywujące do podjęcia leczenia w zakładach leczenia uzależnień,
 • kontynuację wspierania  i edukowania osób po leczeniu odwykowym stacjonarnym,
 • psychoedukację dla osób współuzależnionych,
 • interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych o zróżnicowanym podłożu.

Liczba udzielonych porad i konsultacji przedstawiała się następująco:

Porady - 2008 r.
tabela sprawozdanie 2008

I. Sesje edukacyjno - terapeutyczne
pod kierunkiem specjalistki terapii uzależnień i współuzależnienia Bogusławy Błachowicz z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Charcicach obejmowały porady indywidualne, jak i spotkania w ramach terapii grupowej dla osób współuzależnionych. Odbyło się 11 spotkań, podczas których uczestniczki zapoznawały się z objawami i mechanizmami uzależnienia, uczyły się budowania nowych konstruktywnych relacji w swoich rodzinach. Istotnym czynnikiem w tym obszarze było wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresami, poczuciem bezradności i utratą kontroli nad swoim życiem.
Oprócz zajęć grupowych indywidualnie konsultowane były osoby uzależnione od alkoholu, posiadające zobowiązanie sądowe do leczenia odwykowego oraz osoby kontynuujące terapię po leczeniu stacjonarnym.

II. Konsultacje psychologiczne
wykonywała Katarzyna Wierzbińska z Wałcza. W grupie klientów  kierowanych do niej dominowały  osoby z problemami szkolnymi dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. W minionym roku dało się zauważyć zwiększoną liczbę młodzieży /głównie dziewcząt/ sprawiających poważne problemy wychowawcze w szkole – wagary, agresja wobec dorosłych i przemoc w stosunku do rówieśników. W tej grupie znalazły się osoby zarówno z rodzin biologicznych, jak i wychowankowie placówki opiekuńczo - wychowawczej. Wsparcia psychologicznego wymagały osoby doświadczające przeżyć traumatycznych – nagła śmierć bliskiej osoby, rozwód, nerwice o zróżnicowanym podłożu, oraz osoby pracujące nad własnym rozwojem osobistym.

III. Poradnictwo medyczne
prowadzone do końca 2008r pod kierunkiem  Arkadiusza Uznańskiego ze szpitala Psychiatrycznego w Międzyrzeczu z uwagi na wytyczne z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało zaniechane. Zgodnie bowiem z zaleceniami tejże, konsultacje medyczne powinny odbywać się w ośrodkach czy poradniach typowo lekarskich. Z tego powodu zmniejszyła się liczba udzielonych porad w stosunku do liczby porad w roku ubiegłym.

IV.  Wsparcie terapeutyczne
Instruktor terapii uzależnień Henryk Januchowski udzielał porad dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Tu trafiały osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów i pracowników socjalnych    oraz Komisariat Policji.
Z powodu zwiększonej ilości klientów szukających z pomocy /również część klientów A. Uznańskiego/ w PPK od marca zostali zatrudnieni Anna i Wiktor Blichowscy ze Złotowa /specjalista i instruktor terapii uzależnień/.
W tej grupie klientów prowadzona była przede wszystkim diagnoza problemów alkoholowych konkretnych klientów, edukacja na temat mechanizmów i objawów choroby alkoholowej. Dostarczana była pomoc emocjonalna w rozwiązywaniu trudności życiowych.  Następna co do wielkości grupa klientów to osoby współuzależnione wymagające  edukacji i wsparcia psychologicznego. Na przełomie października i listopada  Państwo Blichowscy zrealizowali program profilaktyczny dotyczący spożywania alkoholu pt. „Debata” na terenie Gimnazjum nr 1 i 2 w Trzciance. Edukacją  objęto 13  klas w  przedziale I-III, łącznie uczestniczyło 273 uczniów.
Kontynuowana była idea solidaryzowania się z narodowym ruchem trzeźwości i jak, stało się już zwyczajem lat ubiegłych, w pierwszą sobotę sierpnia dn. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance, odbyły  się kolejne uroczyste obchody Trzcianeckich Dni Trzeźwości. Udział w nich wzięli przedstawiciele GKRPA, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz sami uzależnieni ze swoimi rodzinami. Łącznie spotkało się ok. 120 osób. Organizacja imprezy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z GKRPA i osobistemu zaangażowaniu osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Zespół interwencyjno – motywacyjny raz w miesiącu prowadził rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i sprawcami przemocy domowej. Obecni na rozmowach każdorazowo byli informowani o możliwościach leczenia odwykowego oraz skutkach zdrowotnych,  prawnych nadużywania  alkoholu  jak  i  stosowania  przemocy  domowej  oraz  zagrożeniach degradacją społeczną. Do tych interwencji sporządzano stosowną  dokumentację osobową.
Na bieżąco prowadzona i uzupełniana była dokumentacja osobowa klientów, rejestrowane dane związane z procedurą składania wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Ogółem na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a następnie sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora skierowano 20 osób.

Trzcianka, dn. 15.02.08r

Przygotowała:
Ewa Ciepluch

Sprawozdanie za rok 2009

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie za rok 2010

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2011

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2011r do 31.12.2011r. specjaliści zatrudnieni w Punkcie Pomocy Kryzysowej zwanym dalej PPK, udzielili 845 porad - konsultacji, z których skorzystało 281 osób ze 148 rodzin.

W tym czasie prowadzone były konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych przez następujących specjalistów w tych dziedzinach:

 • Specjalistę psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia - Annę Blichowską,
 • Instruktora terapii uzależnień - Wiktora Blichowskiego,
 • Instruktora terapii uzależnień - Henryka Januchowskiego,  
 • Psychologa - Katarzynę Wierzbińską.

Spotkania konsultacyjne dla osób uzależnionych prowadzone były w formie porad indywidualnych, a dla osób współuzależnionych w formie sesji indywidualnych oraz zajęć grupowych raz w miesiącu przez 2 godziny.

Wsparciem psychoterapeutycznym objęte były osoby uzależnione głównie od alkoholu, ale też zdarzały się przypadki osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych / potocznie zwanych narkotykami /, osoby uzależnione „krzyżowo”, oraz osoby współuzależnione. Największą grupę wśród nich stanowią żony oraz partnerki i to one wymagają szczególnej pomocy, informacji i wsparcia w podejmowaniu konstruktywnych działań w swojej rodzinie.

Klienci korzystający z oferty Punktu Pomocy Kryzysowej zgłaszali się:

 • dobrowolnie,
 • zgłoszeni przez pracowników socjalnych,
 • skierowani przez kuratorów sądowych w ramach postanowień zobowiązujących do leczenia odwykowego, zwolnienia warunkowego z zkładu karnego,
 • zgłoszeni ramach współdziałania instytucji na podstawie ustawy o przemocy; Komisariat Policji zgłaszał informacje o interwencjach domowych wobec osób stosujących przemoc pod wpływem alkoholu – tzw. „ Niebieskie Karty”.

Problemy, z którymi przychodziły na konsultacje osoby uzależnione wynikały z braku edukacji nt. rozwoju uzależnienia i szkód spowodowanych w sferze osobistej oraz społecznej, a osoby współuzależnione potrzebowały wsparcia psychicznego, informacji i rady w celu podejmowania właściwych działań naprawczych.

Klienci ci oprócz pozyskania edukacji w powyższym zakresie, uczyli się nabywania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego, odbudowania poczucia własnej wartości, naprawy więzi rodzinnych i poprawy funkcjonowania w rolach społecznych.

Część osób uzależnionych wymagała leczenia w ośrodkach stacjonarnych, po czym kontynuowała terapię w punkcie w systemie niestacjonarnym w formie konsultacji psychologicznych i terapeutycznych.

Poradnictwo psychologiczne dotyczyło następujących problemów:
a/ terapia korygująca dysfunkcje z powodu uzależnienia w związkach małżeńskich i partnerskich,
b/ edukacja i wspieranie ofiar przemocy domowej - dzieci i dorośli,
c/ konsultacje i poradnictwo dla młodzieży i rodziców z powodu problemów i wychowawczych,
d/ pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
e/ wspieranie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich w rodzinach problemowych z nadzorem kuratora sądowego,
f/ reakcje na stres i wydarzenia traumatyczne.

Liczba udzielonych porad i konsultacji przedstawiała się następująco:

Katarzyna Wierzbińska Anna Blichowska Wiktor Blichowski Henryk Januchowski razem
Ilość porad 201 224 247 173 845
Klienci - miasto 176 169 187 148 680
Klienci - wieś 25 55 60 25 165
Uzależnieni - Alkohol 12 39 50 35 137
Uzależnieni – inne substancje psychoaktywne 2 0 3 3 8
Inne problemy psychologiczne* 31 18 2 3 54

*przemoc w rodzinie, problemy szkolne, wychowawcze, zaburzenia zachowania, współuzależnienie, DDA, itp.

W Punkcie Pomocy Kryzysowej 2 razy w miesiącu spotykał się zespół interwencyjno – motywacyjny GKRPA, który zapraszał i przeprowadzał rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu oraz sprawcami przemocy domowej. Tym oddziaływaniom poddane były osoby zgłoszone po interwencjach domowych policji w ramach procedury Niebieskiej Karty. Obecni na rozmowach każdorazowo byli informowani o możliwościach leczenia odwykowego oraz skutkach zdrowotnych, prawnych i społecznych nadużywania alkoholu jak i stosowania przemocy. Część z nich została skierowana na cykl spotkań z terapeutami uzależnień lub psychologiem, natomiast wobec 17 klientów zastosowano procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora.

-1-

W ramach profilaktyki w środowisku lokalnym dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych w miesiącu sierpniu odbył się kolejny tzw. „ Trzcianecki Dzień Trzeźwości”, w którym uczestniczyły osoby uzależnione, ich rodziny, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zaproszeni goście z okolicznych grup samopomocowych w klubach Anonimowych Alkoholików.

Przygotowała - Ewa Ciepluch

Sprawozdanie za rok 2012

facebook