Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Roczny program współpracy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/246/16

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok”

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), po przeprowadzeniu  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjmuje się „Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok”, zwany dalej Programem, jak
w załączniku do uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXIX/246/16

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy  na 2017 rok

WSTĘP

            Gmina Trzcianka, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań gminy Trzcianka poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

            Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, przyczynia się również do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności za przyszłość gminy.

            Program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Trzcianka z trzecim sektorem,
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki
i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

W programie współpracy na 2017 rok niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

                 § 1. 1. Program określa:

                        1) cel główny i cele szczegółowe Programu;

                        2) sposób realizacji Programu;

                        3) formy współpracy;

                        4) zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2017 r.;

                        5) zasady współpracy;

                        6) okres realizacji Programu;

                        7) wysokość środków planowanych na realizację Programu;

                        8) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert;

                        9) sposób oceny realizacji Programu;

                        10) informację o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

            2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)        Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok;

2)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239
ze zm.);

3)        organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)        dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1870);

5)        konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 ustawy;

6)        radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Trzcianki;

7)        urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Trzcianki;

8)        gminie – należy przez to rozumieć gminę Trzcianka;

9)        Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Trzcianki.

ROZDZIAŁ 2

Cele współpracy

     § 2. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą Trzcianka
i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych na terenie gminy Trzcianka oraz ich efektywniejsze zaspokajanie poprzez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

    § 3. Celami szczegółowymi Programu są:

1)        wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty;

2)        umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania  inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

3)        zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk publicznych w gminie;

4)        poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

5)        integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;

6)        zwiększenie aktywności organizacji w zdobywaniu i wykorzystywaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców;

7)        udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy;

8)        otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych;

9)        zwiększenie roli gminy w promocji działań organizacji pozarządowych.

 

ROZDZIAŁ 3

Zasady współpracy

 

     § 4. Współpraca gminy Trzcianka z organizacjami odbywać się będzie na następujących zasadach:

1)    pomocniczości – oznacza, że gmina wspiera lub powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materiałowych i finansowych. Budżet gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji. Organizacje winny w jak najpełniejszym stopniu wykorzystać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych funduszy europejskich oraz innych organizacji i instytucji grantodawczych;

2) suwerenności stron – samorząd akceptuje kontrolną rolę organizacji, mając świadomość dysponowania przez siebie środkami publicznymi. Gmina respektuje niezależność
i podmiotowość organizacji pozarządowych;

3)     partnerstwa – gmina traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych;

4) efektywności i uczciwej konkurencji – gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji, strony będą w trakcie postępowania konkursowego oraz realizacji zadania publicznego działać zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra działań partnera. Gmina oczekuje od współpracujących organizacji sporządzania właściwej dokumentacji projektowej, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych;

5) jawności – urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez gminę współpracującym
z nią podmiotom Programu informacji o celach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

ROZDZIAŁ 4

Formy współpracy


            § 5. 1. Współpraca finansowa gminy z organizacjami może przyjmować następujące formy:

1)          powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;

2)          wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

            § 6. Gmina może udzielać organizacjom pomocy pozafinansowej, w szczególności poprzez:

1)         promocję działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na własnej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu;

2)         pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych
w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

3)         doradztwo i udzielanie przez gminę pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

4)         użyczanie sprzętu i bezpłatne udostępnianie sal urzędu;

5)         umożliwienie organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na działalność;

6)         konsultowanie projektów uchwał rady dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

7)         zapewnienie udziału przedstawicieli podmiotów Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady;

8)         prowadzenie i stałe aktualizowanie wykazu organizacji pozarządowych na stronach   internetowych urzędu;

9)         nieodpłatne udostępnianie organizacjom materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się
w drodze konkursu ofert;

10)     informowanie o organizowanych szkoleniach podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją;

11)     obejmowanie patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

ROZDZIAŁ 5

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2017 roku

     § 7. Współpraca z organizacjami dotyczy zadań wymienionych w art. 4  ust. 1 ustawy, 
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

     § 8. W 2017 roku gmina Trzcianka w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie powierzać lub wspierać realizację następujących zadań priorytetowych:

1) realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Trzcianka na 2017 rok oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na 2017 rok;

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

        a) organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz udział
we współzawodnictwie sportowym,

        b) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna,

        c) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych
w dyscyplinach innych niż piłka nożna,

        d) organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych,

        e) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych;

3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

        a) organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych,

        b) przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy,

        c) przedsięwzięcia promujące gminę jako ośrodek turystyczny;

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja imprez wizerunkowych promujących gminę;

5) w zakresie ratownictwa wodnego;

6) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – sfinansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego organizacjom realizującym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

            § 9. Burmistrz, na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji, może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 8 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert.

 

ROZDZIAŁ 6

Sposób realizacji Programu

            § 10. 1. Podmiotami realizującymi Program są:

            1) organizacje pozarządowe;

            2) Burmistrz w zakresie:

    a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami,

    b) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu gminy,

    c) zatwierdzania regulaminów konkursowych,

    d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

    e) ustalania składu komisji konkursowych,

    f) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania;             

            3) Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

               a) bieżących kontaktów z organizacjami,

               b) przygotowania projektu programu współpracy,

               c) aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonego na  stronie internetowej urzędu,

               d) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,

               e) organizowania prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, publikacji wyników konkursu,

               f) koordynowania sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane
w konkursach,

               g) realizacji procedur związanych z pozakonkursowym trybem udzielania dotacji,

               h) pomocy w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,

               i) kontroli wydatkowania dotacji pod względem merytorycznym,

               j) sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu;   

          4) pracownik prowadzący sprawy z zakresu nadzoru finansowego.

            § 11. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

            § 12. 1. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

            2. Ustala się następujące zasady ogłaszania otwartego konkursu ofert:

1) ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert;

            2) ogłoszenie konkursowe zawierać będzie informacje o:

              a) rodzaju zadania,

              b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

              c) zasadach przyznawania dotacji,

              d) terminach i warunkach realizacji zadania,

              e) terminie składania ofert,

              f) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

g) zrealizowanych przez gminę, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom.

            § 13. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić
w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

            § 14. 1. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać wnioski o realizację zadań publicznych.

            2. Gmina rozpatruje, w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych,
o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez organizacje.

            3. Gmina informuje oferenta o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

            § 15. 1. Na podstawie oferty złożonej przez organizację, gmina może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji. Tryb ten umożliwia zlecenie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu (art. 19a ustawy).

            2. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym, do realizacji organizacjom
w trybie  małych dotacji, może nastąpić przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

     1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10.000,00 zł;

              2) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni.

            3. Łączna kwota środków finansowych, przekazywanych przez gminę tej samej organizacji    w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,

            4. Wysokość środków finansowych, przekazywanych przez gminę w trybie małych dotacji, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje.

            § 16. 1. Gmina może przeprowadzić otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców gminy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

            2. Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, może być udzielone wyłącznie w przypadku realizacji zadań określonych w § 8 pkt 2-4.

 

ROZDZIAŁ 7

Okres realizacji Programu

     § 17. Roczny Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

ROZDZIAŁ 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

      § 18. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu planuje się na poziomie 642.000 zł.

 

ROZDZIAŁ 9

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

            § 19. 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powoływana jest  zarządzeniem Burmistrza, w celu opiniowania złożonych ofert.

            2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja.

            3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

            4. W pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

            5. Komisja  może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1)      żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji lub

2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub

3)      wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

            § 20. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

            § 21. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

            § 22. Do zadań komisji konkursowej należy:

            1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,      

            2) przygotowanie propozycji zadań do realizacji oraz propozycji wysokości dotacji na realizację określonego zadania, przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz;

            3) sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.

ROZDZIAŁ 10

Sposób oceny realizacji Programu

     § 23. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania, mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.

     § 24. 1. W celu wieloletniego monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

                               1) liczba otwartych konkursów ofert;

                               2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

                               3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert;

                               4) liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;

                               5) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach trybu pozakonkursowego;

                               6) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

                               7) wysokość kwot udzielonych dotacji;

                               8) liczba beneficjentów realizowanych zadań;

                               9) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje.

                 2. Bazę wyjściową do ewaluacji stanowić będzie poziom wskaźników, określonych w ust.1, z 2016 roku.

 

ROZDZIAŁ 11

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

            § 25. 1. Program został opracowany przez Referat Promocji, Kultury i Sportu, na podstawie wyników konsultacji, przeprowadzonych z organizacjami działającymi na terenie gminy oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami.

            2. Ogłoszenie o konsultacjach zawierało zaproszenie przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy do składania swoich propozycji oraz uwag
do przygotowywanego projektu Programu.

            3. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu i formularzem do konsultacji, zamieszczone zostały w BIP, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki.

ROZDZIAŁ 12

Postanowienia końcowe

     § 26. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi budżet gminy na 2017 rok.

     § 27. Burmistrz Trzcianki, po przedłożeniu sprawozdania radzie z realizacji Programu
w terminie ustawowym, zamieszcza sprawozdanie na stronie internetowej www.trzcianka.pl   

     § 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

facebook