Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Roczny program współpracy na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/125/15
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 rok”

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Rada Miejska Trzcianki uchwala,
co następuje:

       § 1. Przyjmuje się „Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 rok”, jak w załączniku do uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 


                                                           

Załącznik

do uchwały Nr XVI/125/15

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 25 listopada 2015 r.

Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy  na 2016 rok

WSTĘP

            Gmina Trzcianka, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań gminy Trzcianka poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

           Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, przyczynia się również do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności za przyszłość gminy.

            Program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Trzcianka z trzecim sektorem,
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki
i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

W programie współpracy na 2016 rok niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

                 § 1.  Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)        Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok;

2)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);

3)        organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

4)        dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

5)        konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

6)        radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Trzcianki;

7)        urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Trzcianki;

8)        gminie – należy przez to rozumieć gminę Trzcianka.

ROZDZIAŁ 2

Cele współpracy

     § 2. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu ma wspieranie organizacji pozarządowych  w realizacji ważnych celów społecznych.

    § 3. Celami szczegółowymi Programu są:

1)        umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania  inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2)        zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk publicznych w gminie;

3)        poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

4)        integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;

5)        udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy;

6)        otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ 3

Zakres podmiotowy

 

            § 4. 1. Podmiotami Programu są, z jednej strony, organy samorządu terytorialnego, z drugiej organizacje pozarządowe.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy;

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)      spółdzielnie socjalne;

5)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

3. W realizacji Programu ze strony gminy uczestniczą: 

1)      Burmistrz Trzcianki w zakresie:

a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami,

b) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu gminy,

c) zatwierdzania regulaminów konkursowych,

d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

e) ustalania składu komisji konkursowych,

f) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania;                 

       2) Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

           a) bieżących kontaktów z organizacjami,

           b) przygotowania projektu programu współpracy,

           c) aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonego na  stronie internetowej urzędu,

           d) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,

           e) organizowania prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, publikacji wyników konkursu,

           f) koordynowania sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach,

           g) realizacji procedur związanych z pozakonkursowym trybem udzielania dotacji,

           h) pomocy w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,

           i) kontroli wydatkowania dotacji pod względem merytorycznym;   

      3) pracownik prowadzący sprawy z zakresu nadzoru finansowego.

           

ROZDZIAŁ 4

Formy współpracy

            § 5. 1. Współpraca finansowa gminy z podmiotami Programu może przyjmować następujące formy:

1)          powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;

2)          wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

            § 6. Gmina może udzielać podmiotom pomocy pozafinansowej, w szczególności poprzez:

1)         promocję działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na własnej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu;

2)         pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

3)         informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;

4)         konsultowanie projektów uchwał rady, dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

5)         zapewnienie udziału przedstawicieli podmiotów Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady;

6)         prowadzenie i stałe aktualizowanie wykazu organizacji pozarządowych na stronach   internetowych urzędu;

7)         nieodpłatne udostępnianie organizacjom materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze   konkursu ofert;

8)         informowanie o organizowanych szkoleniach podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją;

9)         obejmowanie patronatem Burmistrza Trzcianki przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Rozdział 5

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2016 roku

     § 7. Współpraca z organizacjami dotyczy zadań, wymienionych w art. 4  ust. 1 ustawy,  w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

     § 8. W 2016 roku gmina Trzcianka w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie powierzać lub wspierać realizację następujących zadań priorytetowych:

1) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Trzcianka na 2016 rok oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na 2016 rok;

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)    organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych,

b)   prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych,

c)    wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,

d)   organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych;

3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

   a) organizacja wydarzeń popularyzujących turystykę aktywną,

   b) organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych;

  4) w zakresie ratownictwa wodnego, w tym: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków.

            § 9. Burmistrz Trzcianki, na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji, może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 9 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert.

ROZDZIAŁ 6

Zasady współpracy

 

     § 10. Współpraca gminy Trzcianka z organizacjami odbywać się będzie na następujących zasadach:

1)    pomocniczości – oznacza, że gmina wspiera lub powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materiałowych i finansowych. Budżet gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji. Organizacje winny w jak najpełniejszym stopniu wykorzystać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych funduszy europejskich oraz innych organizacji i instytucji grantodawczych;

2) suwerenności stron – samorząd akceptuje kontrolną rolę organizacji, mając świadomość dysponowania przez siebie środkami publicznymi. Gmina respektuje niezależność
i podmiotowość organizacji pozarządowych;

3)     partnerstwa – gmina traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych;

4) efektywności i uczciwej konkurencji – gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji, strony będą w trakcie postępowania konkursowego oraz realizacji zadania publicznego działać zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra działań partnera. Gmina oczekuje od współpracujących organizacji sporządzania właściwej dokumentacji projektowej, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków merytorycznych, finansowych
i sprawozdawczych;

5) jawności – urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez gminę współpracującym z nią podmiotom Programu informacji o celach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

Rozdział 7

Okres realizacji Programu

            § 11. Roczny Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Rozdział 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 

              § 12. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu planuje się na poziomie 535.000 zł.

 

Rozdział 9

Sposób realizacji Programu

               § 13. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

            § 14. 1. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

            2. Ustala się następujące zasady ogłaszania otwartego konkursu ofert:

1) ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert;

            2) ogłoszenie konkursowe zawierać będzie informacje o:

              a) rodzaju zadania,

              b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

              c) zasadach przyznawania dotacji,

              d) terminach i warunkach realizacji zadania,

              e) terminie składania ofert,

              f) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert,

g) zrealizowanych przez gminę, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom.

         § 15. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

            § 16. 1. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

            2. Gmina rozpatruje, w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych,
o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez organizacje.

            § 17. 1. Na podstawie oferty złożonej przez organizację, gmina może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji. Tryb ten umożliwia zlecenie zadania
z pominięciem trybu otwartego konkursu (art. 19a ustawy).

            2. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym, do realizacji organizacjom w trybie  małych dotacji, może nastąpić przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

     1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10.000,00 zł;

              2) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni.

            3. Łączna kwota środków finansowych, przekazywanych przez gminę tej samej organizacji    w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,

            4. Wysokość środków finansowych, przekazywanych przez gminę w trybie małych dotacji, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje.

ROZDZIAŁ 10

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

            § 18. 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powoływana jest  zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, w celu opiniowania złożonych ofert.

            2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja.

            3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział
w konkursie.

            4. W pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

            5. Komisja  może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji lub

2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

3)      wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

        § 19. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267, ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

            § 20. Do zadań komisji konkursowej należy:

            1) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie;

            2) proponowanie rozdziału środków finansowych;

            3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi Trzcianki.

            § 21. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych.

            § 22. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.

 

Rozdział 11

Ewaluacja i monitoring

     § 23. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania, mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.

     § 24. 1. W celu wieloletniego monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

                               1) liczba otwartych konkursów ofert;

                               2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

                               3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert;

                               4) liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;

                               5) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach trybu pozakonkursowego;

                               6) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

                               7) wysokość kwot udzielonych dotacji;

                               8) liczba beneficjentów realizowanych zadań;

                               9) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje.

                 2. Bazę wyjściową do ewaluacji stanowić będzie poziom wskaźników, określonych w ust.1, z 2015 roku.

ROZDZIAŁ 12

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

            § 25. 1. Program został opracowany przez Referat Promocji, Kultury i Sportu, na podstawie wyników konsultacji, przeprowadzonych z organizacjami działającymi na terenie gminy oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami.

            2. Ogłoszenie o konsultacjach zawierało zaproszenie przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy do składania swoich propozycji oraz uwag do przygotowywanego projektu Programu.

            3. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu i formularzem do konsultacji, zamieszczone zostały na stronie internetowej urzędu oraz wysłane pocztą elektroniczną do organizacji, z którymi gmina podpisała w roku 2015 umowy na realizację zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 13

Postanowienia końcowe

     § 26. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi budżet gminy na 2016 rok.

   § 27. Burmistrz Trzcianki, po przedłożeniu sprawozdania radzie z realizacji Programu w terminie ustawowym, zamieszcza sprawozdanie na stronie internetowej www.trzcianka.pl

     § 28. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę.

     § 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 rok”

         Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) obliguje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania gminy w sferze publicznej. Katalog zadań publicznych określa ww. ustawa, natomiast gmina wskazuje, po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  priorytety w tym zakresie.

         Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie Programu trwały od
13 października 2015 r. do 28 października 2015 r., do godz. 15:30. Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji przekazane zostało Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 2.11.2915 r.

         Niniejsza uchwała oznacza realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla organu wykonawczego gminy Trzcianka podstawę do dysponowania środkami publicznymi.

         W związku z powyższym, podjęcie uchwały w załączonym brzmieniu, jest zasadne.

facebook