Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Roczny program współpracy na 2015 r.

Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok

WSTĘP

Przyjmując Program Współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Miejska Trzcianki deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności za przyszłość gminy.
Program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Trzcianka z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.
W programie współpracy na 2015 rok niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118);
3) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;
6) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Trzcianki;
7) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Trzcianki;
8) gminie – należy przez to rozumieć gminę Trzcianka.

ROZDZIAŁ 2
Cele współpracy
§ 3. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu ma wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;
5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy;
6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 3
Zakres podmiotowy

§ 5. 1. Podmiotami Programu są, z jednej strony, organy samorządu terytorialnego, z drugiej organizacje pozarządowe.
2. Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) inne podmioty wymienione w ustawie.
3. W realizacji Programu ze strony gminy uczestniczą:
1) Burmistrz Trzcianki w zakresie:
a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami,
b) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu gminy,
c) zatwierdzania regulaminów konkursowych,
d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
e) ustalania składu komisji konkursowych,
f) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania;

2) Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:
a) bieżących kontaktów z organizacjami,
b) przygotowania projektu programu współpracy,
c) aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonego na stronie internetowej urzędu,
d) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,
e) organizowania prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, publikacji wyników konkursu,
f) koordynowania sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach,
g) pomocy w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,
h) kontroli wydatkowania dotacji pod względem merytorycznym;

3) pracownik prowadzący sprawy z zakresu nadzoru finansowego.

ROZDZIAŁ 4
Formy współpracy

§ 6. Współpraca gminy z podmiotami Programu może przyjmować następujące formy:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;
2) wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 7. Gmina może udzielać podmiotom pomocy pozafinansowej, w szczególności poprzez:
1) promocję działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na własnej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu;
2) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;
3) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
4) konsultowanie projektów uchwał rady, dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
5) zapewnienie udziału przedstawicieli podmiotów Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady;
6) prowadzenie i stałe aktualizowanie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych urzędu;
7) nieodpłatne udostępnianie organizacjom materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
8) informowanie o organizowanych szkoleniach podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją.

ROZDZIAŁ 5
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2015 roku

§ 8. Współpraca z organizacjami dotyczy zadań, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

§ 9. W 2015 roku gmina Trzcianka w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie powierzać lub wspierać realizację następujących zadań priorytetowych:
1) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Trzcianka na 2015 rok oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na 2015 rok;
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych,
b) prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych,
c) wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,
d) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych;
3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
działania popularyzujące turystykę aktywną dzieci i młodzieży.
4) w zakresie ratownictwa wodnego, w tym: utrzymanie gotowości ratowniczej prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków.

§ 10. Burmistrz Trzcianki, na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji, może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 9 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert.

ROZDZIAŁ 6
Zasady współpracy

§ 11. Współpraca gminy Trzcianka z organizacjami odbywać się będzie na następujących zasadach:
1) pomocniczości – oznacza, że gmina wspiera lub powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materiałowych i finansowych. Budżet gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji. Organizacje winny w jak najpełniejszym stopniu wykorzystać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych funduszy europejskich oraz innych organizacji i instytucji grantodawczych;
2) suwerenności stron – samorząd akceptuje kontrolną rolę organizacji, mając świadomość dysponowania przez siebie środkami publicznymi. Gmina respektuje niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych;
3) partnerstwa – gmina traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych;
4) efektywności i uczciwej konkurencji – gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje. Kierując się zasadą uczciwej konkurencji, strony będą w trakcie postępowania konkursowego oraz realizacji zadania publicznego działać zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra działań partnera. Gmina oczekuje od współpracujących organizacji sporządzania właściwej dokumentacji projektowej, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych;
5) jawności – urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez gminę współpracującym z nią podmiotom Programu informacji o celach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

ROZDZIAŁ 7
Okres realizacji Programu

§ 12. Roczny Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

ROZDZIAŁ 8
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 13. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy planuje się na poziomie 580.000 zł.

ROZDZIAŁ 9
Sposób realizacji Programu

§ 14. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

§ 15. 1. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.
2. Ustala się następujące zasady ogłaszania otwartego konkursu ofert:
1) ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert;
2) ogłoszenie konkursowe zawierać będzie informacje o:
a) rodzaju zadania,
b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
c) zasadach przyznawania dotacji,
d) terminach i warunkach realizacji zadania,
e) terminie składania ofert,
f) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert,
g) zrealizowanych przez gminę, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom.

§ 16. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
2. Gmina rozpatruje, w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez organizacje.

§ 18. 1. Na podstawie oferty złożonej przez organizację, gmina może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji. Tryb ten umożliwia zlecenia zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu (art. 19a ustawy).
2. Zlecanie zadań publicznych o charakterze lokalnym, do realizacji organizacjom w trybie małych dotacji, może nastąpić przy zachowaniu łącznie następujących warunków:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10.000,00 zł;
2) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni.
3. Łączna kwota środków finansowych, przekazywanych przez gminę tej samej organizacji w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,
4. Wysokość środków finansowych, przekazywanych przez gminę w trybie małych dotacji, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje.

ROZDZIAŁ 10

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

§ 19. 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja.
3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
4. W pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
5. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

§ 20. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

§ 21. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie;
2) proponowanie rozdziału środków finansowych;
3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi Trzcianki.

§ 22. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych.

§ 23. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.

ROZDZIAŁ 11
Ewaluacja i monitoring
§ 24. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania, mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.

§ 25. 1. W celu wieloletniego monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
1) liczba otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert;
4) liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;
5) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach trybu pozakonkursowego;
6) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
7) wysokość kwot udzielonych dotacji;
8) liczba beneficjentów realizowanych zadań;
9) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje.

2. Bazę wyjściową do ewaluacji stanowić będzie poziom wskaźników, określonych w ust.1, z 2014 roku.

ROZDZIAŁ 12

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 26. 1. Program został opracowany przez Referat Promocji, Kultury i Sportu, na podstawie wyników konsultacji, przeprowadzonych z organizacjami działającymi na terenie gminy oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami.
2. Ogłoszenie o konsultacjach zawierało zaproszenie przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy do składania swoich propozycji oraz uwag do przygotowywanego projektu Programu.
3. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu i formularzem do konsultacji, zamieszczone zostały na stronie internetowej urzędu oraz wysłane pocztą do organizacji, z którymi gmina podpisała w roku 2014 umowy na realizację zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 13
Postanowienia końcowe
§ 27. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi budżet gminy na 2015 rok.

§ 28. Burmistrz Trzcianki, po przedłożeniu sprawozdania radzie z realizacji Programu w terminie ustawowym, zamieszcza sprawozdanie na stronie internetowej www.trzcianka.pl

§ 29. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę.

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

facebook