Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia rok 2018

 Zarządzenie Nr 179/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 178/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2019 rok 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE
 Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

ZOBACZ PROTOKÓŁ
Zarządzenie Nr 153/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2019 rok 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2019 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ FORMULARZ

Zarządzenie Nr 147/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Zarządzenie Nr 145/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy „Kajak” Trzcianka, z siedzibą w Trzciance, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 26 września 2018 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Fundację ONI,  z siedzibą w Trzciance, ul. Mickiewicza 33/3, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 24 września 2018 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 

ZOBACZ OFERTĘ

Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego - TSD Sport

ZOBACZ OFERTĘ

 Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 76/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad postepowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2018 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.  w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2018 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

       Dotacja udzielana jest na:

  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych
    i ich przewodników;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

 

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).       

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 czerwca 2018 r.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

 ZOBACZ ZARZĄDZENIE

wzór OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Miejski Klub Sportowy Lubuszanin w Trzciance, z siedzibą w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 22 maja 2018 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Informacja o przyznanych wyróżnieniach dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za 2017 r.

ZOBACZ INFORMACJĘ

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Olimpiady Specjalne Polska,  z siedzibą w Poznaniu, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

facebook