Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia rok 2017

Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 190/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa


ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

ZOBACZ PROTOKÓŁ

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2018 rok 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Stowarzyszenie Baza PCT,  z siedzibą w Trzciance, os. Lelewela 5, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

 ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XXIX/246/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok" zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: "Turniej piłki nożnej dla dzieci Lech Poznań XMAS CUP 2017".

2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie przez Fundację Lech Poznań Football Academy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, w okresie od 02.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

3. Środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na realizację zadania mają pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

uzasadnienie

do zarządzenia Nr 165/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz
§ 15 ust. 1 uchwały Nr XXIX/246/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizację pozarządową, organ wykonawczy samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej, realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 17.10.2017 r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęła ostateczna wersja oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn.: „Turniej piłki nożnej dla dzieci Lech Poznań XMAS CUP 2017”, złożona przez Fundację Lech Poznań Football Academy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań. Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z ww. ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, oferta zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, tj. w terminie od 17 października 2017 r. do 24 października 2017 r. Żaden podmiot nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

Przedmiotowe zarządzenie umożliwi zawarcie umowy z oferentem i przekazanie dotacji na realizację zadania.

 

 Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ FORMULARZ

 OGŁOSZENIE  o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Trzcianka  z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2018 rok

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ PROGRAM
ZOBACZ FORMULARZ
ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Stowarzyszenie Lech Poznań Football Academy, z siedzibą w Poznaniu ul. Bułgarska 17, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 24 października 2017r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

 ZOBACZ INFORMACJĘ
 ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group”, z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 8 września 2017r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 

ZOBACZ OFERTĘ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - przeciwdziałanie i uzależnieniom i patologiom społecznym 

ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2017 roku na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Młodzieżową Organizację Szkoleniowo-Kulturalną i Terapeutyczną „m.o.s.k.i.t.”, z siedzibą w Białej, ul. Parkowa 1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
 
ZOBACZ OFERTĘ
 Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy TSD Sport, z siedzibą w Wapniarni III m. 20, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 4 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

 INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 68/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2017 r., informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2017 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Dotacja udzielana jest na:

  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).  

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE
wzór OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Informacja o przyznanych wyróżnieniach dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za 2016 r.

ZOBACZ INFORMACJĘ

Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Trzcianka, 13.03.2017 r. INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 39, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 

ZOBACZ OFERTĘ

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Młodzieżową Organizację Szkoleniowo-Kulturalną i Terapeutyczną „m.o.s.k.i.t.”, z siedzibą w Białej, ul. Parkowa 1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Trzcianki
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group”, z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 8 września 2017r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

INFORMACJA

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku.

facebook