Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia rok 2017

 Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group”, z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 8 września 2017r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 

ZOBACZ OFERTĘ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - przeciwdziałanie i uzależnieniom i patologiom społecznym 

ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2017 roku na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Młodzieżową Organizację Szkoleniowo-Kulturalną i Terapeutyczną „m.o.s.k.i.t.”, z siedzibą w Białej, ul. Parkowa 1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
 
ZOBACZ OFERTĘ
 Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy TSD Sport, z siedzibą w Wapniarni III m. 20, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 4 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

 INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 68/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2017 r., informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2017 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Dotacja udzielana jest na:

  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).  

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE
wzór OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Informacja o przyznanych wyróżnieniach dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za 2016 r.

ZOBACZ INFORMACJĘ

Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Trzcianka, 13.03.2017 r. INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 39, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 

ZOBACZ OFERTĘ

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji

ZOBACZ ZARZĄDZENIE


INFORMACJA

 

 

 

            Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego                     w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Młodzieżową Organizację Szkoleniowo-Kulturalną i Terapeutyczną „m.o.s.k.i.t.”, z siedzibą w Białej, ul. Parkowa 1,           w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

            Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2017 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl


Zarządzenie Nr 79/17
Burmistrza Trzcianki

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego                     w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group”, z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

            Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 8 września 2017r.
w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

facebook