Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia rok 2016

Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
ZOBACZ ZAŁACZNIK NR 1 - SZKOŁY
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 2 - PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 3 - POZOSTAŁE DYSCYPLINY
ZOBACZ ZAŁACZNIK NR 4 - NIEPEŁNOSPRAWNI
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 5 - ORGANIZACJA IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH
Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
 Zarządzenie Nr 209/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
ZOBACZ SPRAWOZDANIE
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Trzcianecki Klub Karate,  z siedzibą w Trzciance, ul. Broniewskiego 2, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 10 listopada 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
ZOBACZ OFERTĘ
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Stowarzyszenie BAZA PCT, z siedzibą w Trzciance, os. Lelewela 5, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 
ZOBACZ OFERTĘ
Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 października 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok 
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 1
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 2
ZOBACZ OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT w 2017 r.
ZOBACZ OGŁOSZENIE
 Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
 Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 39, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 14 wrzesnia 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
ZOBACZ OFERTĘ
 Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 maja 2016 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 roku na zadanie  z zakresu ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
 Burmistrz Trzcianki informuje, że w terminie do 31 maja 2016r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęły oferty realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka. Oferty złożyły następujące stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Akademia Piłkarska „Bambinis”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Uczniowski Klub Sportowy Biała,  TSD Sport Klub Sportowy, MKS Lubuszanin, Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej. Treść ofert w załączeniu. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na stronie internetowej Trzcianki może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

ZOBACZ OFERTY

Burmistrz Trzcianki informuje, że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. , poz.1118 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,

2)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W związku z zaplanowanymi środkami finansowymi w budżecie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2016r. w zadaniu nr  10. Dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w okresie wakacji letnich, np. wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp.  wnioskodawcy proszeni są o składanie ofert  do Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do 31 maja br.

 INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
ZOBACZ SPRAWOZDANIE
Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert  
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy „FORMA” przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance, z siedzibą w Trzciance, ul. Staszica 6, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
ZOBACZ OFERTĘ
Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy TSD Sport  z siedzibą w Wapniarni III nr 20, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 31 marca 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl 
ZOBACZ OFERTĘ
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Klub Sportowy „Professional Events Group” z siedzibą w Wałczu, ul. Kolobrzeska 5/1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 25 marca 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
ZOBACZ OFERTĘ
Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
  Zarządzenie  Nr 5/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 stycznia 2016 r.  w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji
ZOBACZ ZARZĄDZENIE 
Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
ZOBACZ ZARZĄDZENIE
ZOBACZ ZAŁACZNIK NR 1 - SZKOŁY
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 2 - PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 3 - POZOSTAŁE DYSCYPLINY
ZOBACZ ZAŁACZNIK NR 4 - NIEPEŁNOSPRAWNI
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK NR 5 - ORGANIZACJA IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH
Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ZOBACZ ZARZĄDZENIE

facebook