Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Gminna Komisja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący: Przemysław Przybylski
Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Ratajczak
Sekretarz: Zenon Nikel
Członkowie: Jadwiga Górska, Zenon Nikel, Przemysław Przybylski, Magdalena Ratajczak, Edyta Mysior

Punkt Pomocy Kryzysowej
Adres: Os. Słowackiego 24
64-980 Trzcianka
Tel. 67/ 216-82-03
godziny urzędowania: wtorek – piątek godz. 8.00 – 15.00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami) zarządzeniem Nr 31/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance
Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej i personelu placówek oświatowych i pomocowych,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy itp.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
  • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
  • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
  • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • obsługa telefonu zaufania,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
 • kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych do Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 • kierowanie osób po przemocy do specjalistów, informowanie o możliwości uzyskania schronienia w mieszkaniu kryzysowym,
 • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

facebook