Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania


KOLEJNY ROK REALIZACJI LSR – DOBIEGA KOŃCA

Dobiega końca 2018 rok, a wraz z nim kończy się kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki współpracy wielu podmiotów i środowisk możemy powiedzieć, że choć nie było łatwo, to jednak udało nam się zrealizować tegoroczny plan.

Przypominamy, iż głównym celem naszej strategii jest właśnie WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU OBSZARU. Cel ten zawiera w sobie cele szczegółowe związane z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem atrakcyjności obszaru LGD oraz rozwojem kapitału społecznego.

W mijającym roku na wsparcie związane z rozwojem przedsiębiorczości przeznaczyliśmy ponad 3,2 mln zł, z czego na otwarcie nowych działalności 1,95 mln zł, zaś na rozwój istniejących już firm 1,28 mln zł.    Zainteresowanie tymi działaniami przerosło nasze oczekiwania oraz dostępny w ramach naborów budżet LSR. Obecnie, wybrani beneficjenci czekają na podpisanie umów z Samorządem Województwa.

2018 rok to czas, kiedy podpisaliśmy pierwsze umowy grantowe na zadania związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (na kwotę ok 200 tys. zł.), kultywowaniem dziedzictwa lokalnego (na kwotę ok 150 tys. zł) oraz inicjatyw społecznych integrujących społeczność lokalną (ok 90 tys. zł). Większość zaplanowanych zadań grantowych zostało już zrealizowanych oraz  pozytywnie rozliczonych. Na obszarze LGD, przede wszystkim dzięki prężnie działającym podmiotom społecznym, pojawiły się nowe wiaty rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne, rodzinny park aktywności, plac zabaw, centrum strzelectwa mobilnego, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, odremontowano organy, zakupiono wyposażenie obiektów kulturalnych, zaplanowano wydanie ciekawych publikacji promujących dziedzictwo lokalne, zorganizowano szereg wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, ochronę środowiska oraz integrujących społeczność lokalną. I przyznać należy, że choć proces oceny wniosków i oczekiwania na podpisanie umów był długi i niespokojny, to efekty zrealizowanych zadań wynagradzają wszystkie niedociągnięcia.

Promując nasz potencjał turystyczno-rekreacyjny, już po raz ósmy wspólnie z partnerami zorganizowaliśmy festyn „Pieszo, konno, kajakiem na kole”. Impreza ta, to znakomita promocja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz możliwość realizacji pasji związanych ze sportem.

Każdy rok wdrażania LSR to praca z ludźmi i dla ludzi, dlatego z naszą ofertą staramy się docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania oraz punkty doradcze w gminach członkowskich. Jak co roku nie zabrakło nas również na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów. Przeprowadziliśmy też, już ósmą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy” i nagrodziliśmy  16 inicjatyw w zakresie rekreacji i turystyki, dziedzictwa lokalnego czy inicjatyw na rzecz społecznej integracji.

W imieniu Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania  dziękuję wszystkim członkom organizacji, członkom Rady, pracownikom Biura, beneficjentom, osobom wspierającym i współdziałającym, którzy na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju. To dzięki współpracy z Państwem z sukcesem kończymy trzeci rok wdrażania LSR!

 

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 


Drodzy Mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania!

Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

Wypełnione anonimowo Ankiety można dostarczać do Biura Cz-T LGD w wersji papierowej osobiście bądź listownie.

ANKIETA OCENIAJĄCA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA I WDRAŻANIE LSR W RAMACH PROW 2014-2020 (pobierz)

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa wersję elektroniczną ankiety, która dostępna jest na stronie (link poniżej), a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 3 minuty:

https://www.interankiety.pl/i/kAN3JJxD

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu!


Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania nie zwalnia…

Jesień 2018 - w Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupie Działania to czas intensywnej pracy w zakresie promocji, informacji, doradztwa, szkoleń mających na celu ogłoszenie naborów oraz przyjmowanie wniosków w zakresie ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zgodnie z planem komunikacji w ostatnim tygodniu września w każdej z naszych gmin członkowskich odbyły się spotkania informacyjno–szkoleniowe, na których omówiliśmy konieczne warunki dostępu oraz lokalne kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Zorganizowaliśmy też spotkanie informacyjne skierowane do beneficjentów należących do grupy osób defaworyzowanych zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. Na zakończenie akcji szkoleniowej przeprowadziliśmy warsztat wypełniania wniosku oraz biznes planu, na którym frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Już dziś możemy stwierdzić, że zainteresowanie w/w działaniami jest bardzo duże. Codziennie w Biurze Cz-T LGD udzielamy usług  doradczych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Samo przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 16 października 2018 roku i potrwa do 29.10.2018r.włącznie.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, aby nie czekać z wnioskiem do ostatniej chwili!!!

Jednak rozwój przedsiębiorczości w LGD to nie wszystko! Na początku września podpisaliśmy pierwsze umowy grantowe w zakresie następujących Przedsięwzięć:  Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Kultywowanie dziedzictwa lokalnego oraz Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji. Cieszymy się, że dzięki tym niewielkim grantom na obszarze realizacji LSR już niebawem powstaną nowe wiaty rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne, rodzinne parki zabaw, mobilne centrum strzelectwa, zostaną zorganizowane imprezy integracyjne oraz wydarzenia promujące dziedzictwo lokalne obszaru LSR.  Za wszystkich grantobiorców trzymamy kciuki, życzymy udanej realizacji oraz czekamy na wnioski o płatność!

Zgodnie z planem 8 września br. nie zabrakło nas również na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów w Rychliku.   Nasze stoisko, jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki animatorkom z Krzyża Wlkp. wszystkie odwiedzające nas dzieci mogły własnoręcznie ozdobić koszulki oraz skorzystać z malowania twarzy.  My zaś udzielaliśmy informacji i doradztwa w zakresie świadczonych przez nas działań.

Udało nam się też opracować i złożyć do oceny UMWW projekt własny dotyczący szkoleń oraz aktywizacji animatorów lokalnych, którego realizację przewidujemy w przyszłym roku.

W czasie tej intensywnej pracy nie ominęła nas również planowa kontrola naszych działań, corocznie dokonywana przez  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wynik kontroli jest bez zastrzeżeń.  Zatem -  Działajmy dalej!!! 

Przed nami spotkania na sesjach Rad Gmin, Miast i Powiatu u partnerów samorządowych tworzących LGD, opracowanie projektu własnego w zakresie aktywnej przestrzeni sektora społecznego oraz intensywna praca przy ocenie wniosków w zakresie przedsiębiorczości.

W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

Drodzy Mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grypy Działania! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014-2020. Anonimowe ankiety dostępne są w Biurze Cz-T LGD oraz na naszej stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Konsultacje proponowanych zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest  Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

o  trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,

o  niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,

o  niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,

o  nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Z propozycją wprowadzanych zmian do LSR można także zapoznać się w biurze LGD.

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

  • mailowo na adres: lgd.czarnkow@wp.pl    lub
  • osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków

w terminie 7 dni od dnia następnego po  opublikowaniu.

Formularz dotyczący proponowanych zmian do LSR

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 dla obszaru CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIAWIOSNA W CZ-T LGD

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. I nie tylko ona! Wraz z nią i my postanowiliśmy choć na chwilę odejść od naszych biurek. Co działo się u nas ostatnio? Jakie plany mamy na najbliższe miesiące?  

PRZYSPIESZAMY KONKURSY

Kolejna możliwość skorzystania ze środków unijnych. Na prośbę mieszkańców już w czerwcu nabór wniosków za „Podejmowanie działalności gospodarczej”. To konkurs, w ramach którego przyznajemy premię w formie ryczałtu – 50 000 zł (80% po podpisaniu umowy, 20% po zrealizowaniu 30% prognozowanej sprzedaży w biznesplanie). Beneficjent, który chce skorzystać z naszego wsparcia zobowiązany jest utworzyć minimum 1 miejsce pracy (w tym  samozatrudnienie) i utrzymać je przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej. Umów się na bezpłatne doradztwo i poznaj zasady otrzymania wsparcia!

CZEKAMY NA FESTYN

Już w niedzielę 20 maja br. na stadionie sportowym w Połajewie kolejna edycja festynu „Pieszo, konno, kajakiem, na kole”. Za nami już pierwsze spotkania organizacyjne. Nie opuścili nas dotychczasowi Partnerzy, a ku naszej wielkiej radości do organizacji imprezy nadal włączają się nowe podmioty. Przygotowania festynu z tak zaangażowanymi grupami to sama przyjemność. Rajdy piesze, rowerowe i motocyklowe, Nordic Walking, Zumba, slackline, gry terenowe, obóz wikingów gry i zabawy dla najmłodszych na stoiskach promocyjnych oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy – to tylko część naszych atrakcji. Razem z nami spędź rodzinny, aktywny i sportowy dzień!

AKTYWNI MIESZKAŃCY NAGRODZENI PO RAZ ÓSMY

15 kwietnia 2018 r., podczas Agro Targów w Czarnkowie nagrodziliśmy najciekawsze inicjatywy „Aktywnych Mieszkańców”. W konkursie złożono 24 oferty na łączną kwotę 23 184,75 zł. Nagrodziliśmy 16 inicjatyw w trzech kategoriach przeznaczając na nagrody 15 198,35 zł. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów. Zachęcamy Państwa do podejmowania następnych inicjatyw aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie nr 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie nr 1.3.1 Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji

 

Więcej szczegółów  pod linkiem: http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=347&strona=1&sub=263&subsub=304JA BYM TO… , czyli czas na pomysły „AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW”

Masz pomysł na działanie lokalne? Nie siedź bezczynnie i nie czekaj, aż świat stanie się lepszy. Nie zazdrość innym, że mają lepiej. Teraz i Ty możesz działać! Najważniejszy jest pomysł – my pomożemy go zrealizować.

To już ósma edycja naszego autorskiego konkursu „Aktywni Mieszkańcy”. W marcu wybierzemy najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody na realizację własnych inicjatyw. Do udziału w konkursie zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sekcje sportowe.

Wejdź na naszą stroną internetową www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl i zapoznaj się z dokumentami konkursowymi. Przeczytaj koniecznie regulamin i instrukcję!

Wypełnij formularz i złóż go w Biurze LGD. Masz na to czas od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r. do godz. 14:00.

Obawiasz się, że nie masz wystarczającego doświadczenia w aplikowaniu o fundusze? Nie wiesz, czy Twój pomysł można sfinansować w ramach konkursu? Masz problem z formularzem? Zgłoś się do Biura LGD i uzyskaj dodatkowe informacje (tel. 67 344 16 53, e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl ).

 


Działasz społecznie? Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? Chcesz pozyskać środki na warsztaty, szkolenia, imprezy integracyjne? A może chciałbyś zorganizować rajdy turystyczne w naszym obszarze działania? Planujesz zorganizować zajęcia dla dzieci, zajęcia międzypokoleniowe? Potrzebujesz środki na wydanie publikacji promującej lokalne dziedzictwo, albo chciałbyś zakupić produkty niezbędne do kultywowanie tradycji lub chodzi Ci po głowie pomysł promocji lokalnego dziedzictwa? Przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe i poznaj zasady otrzymania grantu. Czekamy właśnie na Ciebie!


Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143

facebook