Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania


Aktywni Mieszkańcy 2020

Dostrzegasz potrzeby mieszkańców i chcesz zachęcić ich do wspólnego działania? Masz ciekawy pomysł na działanie lokalne? To właśnie dla Ciebie są  „AKTYWNI MIESZKAŃCY” !

Chciałbyś coś zmienić? Widzisz w swoim otoczeniu potencjał? Nie siedź bezczynnie i nie czekaj, aż świat stanie się lepszy. Teraz i Ty możesz działać! Najważniejszy jest pomysł – my pomożemy go zrealizować.

 Tak, to już ten czas, czas na dziesiątą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy” !  W marcu wybierzemy najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody do 1 000zł na realizację własnych inicjatyw w trzech kategoriach:

 • Turystyka, rekreacja i promocja
 • Kultywowanie dziedzictwa lokalnego
 • Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji

Do udziału w konkursie zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sekcje sportowe.

Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi - koniecznie przeczytaj regulamin i instrukcję!

Wypełnij formularz i złóż go w Biurze LGD.

Masz na to czas od 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r. do godz. 14:00

Obawiasz się, że nie masz wystarczającego doświadczenia w aplikowaniu o fundusze? Nie wiesz, czy Twój pomysł można sfinansować w ramach konkursu? Masz problem z formularzem? Zgłoś się do Biura LGD i uzyskaj dodatkowe informacje (tel. 67 344 16 53, e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl ).

Razem z nami sięgnij po sukces !

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia Formularza Oferty

Załącznik nr 3 – Wzór Karty Oceny Formalnej

Załącznik nr 4 – Wzór Karty Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 5 – Lista obecności uczestników Projektu

Załącznik nr 6 – Karta czasu pracy wolontariusza

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji Projektu


- punkty_2019_3.jpg 

Chcesz podnieść swoją wiedzę i poznać niezbędne narzędzia służące aktywizacji mieszkańców ? Pomagamy aktywizować, wpieramy, integrujemy i szkolimy ! Nasza wiedza w Twoich rękach! Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, organizujemy cykl szkoleń dla animatorów lokalnych. Chcemy w pełni wykorzystać drzemiący potencjał wśród społeczeństwa poprzez wzmocnienie lokalnych liderów z całego obszaru LGD.  Zapraszamy do udziału osoby zaangażowane w działalność lokalną: społeczników, wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad sołeckich! Przed Tobą możliwość podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich.

Wypełnij formularz i daj sobie szansę na rozwój!

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z Formularzem rekrutacyjnym, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
do dnia 25 lutego 2020 r. osobiście lub Pocztą Polską na  adres biura: ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków.

Nie czekaj do ostatniej chwili – decyduje kolejność zgłoszeń !

FORMULARZ REKRUTACYJNY - pobierz plik doc.

Zgoda na przetważanie danych osobowych - pobierz plik pdf. 

 

- plakat__14_.jpg


Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014 - 2020.

Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry bardzo dziękujemy ! 

Wypełnione anonimowo Ankiety można dostarczać do Biura Cz-T LGD w wersji papierowej osobiście,bądź listownie.

ANKIETA OCENIAJĄCA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA I WDRAŻANIE LSR W RAMACH PROW 2014 - 2020 (pobierz)

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa elektroniczną wersję ankiety, której wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 3 minuty:)  

https://www.interankiety.pl/i/GQ53bGXv

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu !


Ogłoszenie nr 07/2019

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data ogłoszenia naboru: 05.11.2019 r.

Termin składania wniosków: od 19 listopada 2019 r. do 02 grudnia  2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 421 651,56 zł

Wysokość pomocy: od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 • jednostki sektora finansów publicznychmax 63,63 %
 • podmioty wykonujące działalność gospodarczą – max 70%
 • organizacje pozarządowe – max 100%

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji dokumentu elektronicznego (format .excel) zapisany na informatycznym nośniku danych należy składać  w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017 poz. 772 z późn.zm.) – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. 1.     Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
 2. 2.     Operacja musi być zgodna z LSR.
 3. 3.     Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów (18,75 pkt) oraz mieścić się w limicie środków.
  W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, dostępne są w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Dodatkowe informacje

Informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wizycie studyjnej
w Bieszczady zorganizowanej w dniach 5 -8 października 2019 r. w ramach projektu „Platforma współpracy sektora społecznego”  w ramach LSR na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.3.3 „Aktywna przestrzeń – budowanie więzi i współpracy sektora społecznego”. Poddziałanie 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Cel wizyty:

 1. Spotkanie z organizacją o dużym lokalnym dorobku i zakorzenieniu w społeczności lokalnej.
 2. Poznanie specyfiki partnerstwa lokalnego na przykładzie LGD.
 3. Poznanie zasad promocji działalności organizacji pozarządowych i wzmacniania ich znaczenia wśród lokalnej społeczności.
 4. Poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomizacji działań organizacyjnych pozarządowych (działalność odpłatna, działalność gospodarcza) oraz zwiększenie motywacji uczestników do podejmowania własnych tego typu działań.
 5. Wykorzystanie dobrych praktyk w celu realizacji własnych inicjatyw.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców całego powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego obejmującego obszar 8 gmin. Do uczestnictwa w wizycie studyjnej zapraszamy ludzi zaangażowanych w życie społeczne, aby pokazać im dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej oraz zachęcić do działań w zakresie rozwoju produktów turystycznych, ich promocji oraz sprzedaży a przede wszystkim ludzi młodych celem wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD Deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do dnia 30 września 2019 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili – decyduje kolejność zgłoszeń!

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  - pobierz plik pdf.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - pobierz plik doc.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - pobierz plik pdf.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - pobierz plik pdf.

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ - pobierz plik pdf.

Biuro Cz-T LGD


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA

CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEJ LGD ZAKOŃCZONE SUKCESEM !

 

Pierwsze sześć miesięcy realizacji naszych poczynań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami. Realizując wszystkie zamierzone cele zgodnie z planem działania podążamy  do przodu. Wcielamy w życie nowe rozwiązania, pomagamy wdrażać nowatorskie pomysły, inspirujemy do wspólnego działania. LGD to mobilizacja lokalnej społeczności, wiedza, doświadczenie i wieloletnie współdziałanie.

W tym roku wspieramy sektor społeczny i publiczny oraz wszystkich liderów społecznych. Zostały rozliczone zadania wprowadzone w życie GRANTOBIORCÓW.  W lutym br. odbył się warsztat refleksyjno – analityczny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów. Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu udało się wypracować szereg rekomendacji co do działalności LGD,    a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji. W ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR zorganizowaliśmy spotkanie partnerów samorządowych tworzących LGD, na którym został przedstawiony stan realizacji wskaźników, główne założenia LSR oraz plan działania na 2019 rok. Pod koniec lutego ogłosiliśmy już dziewiątą edycję naszego autorskiego konkursu ,, AKTYWNI MIESZKAŃCY ”, w ramach którego wspieramy lokalnych liderów w aktywizacji najbliższego środowiska. Dostrzegając potrzeby mieszkańców, wspierając ich działania oraz proponując innowacyjne rozwiązania ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ! Jesteśmy aktywni, zarażamy pasją i chęcią działania ! Z programem ,, Aktywni Mieszkańcy ” docieramy nawet do małych lokalnych społeczności !

W marcu br. po raz kolejny wyruszyliśmy w teren. Organizując punkty informacyjno – doradcze w każdej gminie, spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego powiatu. WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ ! Dołącz do nas i wprowadzaj dobre zmiany w swojej okolicy. Pod koniec miesiąca spotkaliśmy się z lokalnymi mediami. Organizując konferencję prasową zgodnie z planem komunikacji , omówiliśmy stan realizacji LSR oraz plany na przyszłość.

W kwietniu br. komisja konkursowa zakończyła swoją pracę dokonując wyboru laureatów w ramach konkursu ,, Aktywni Mieszkańcy ”, wybierając najciekawsze inicjatywy. Do biura wpłynęło 38 ofert na łączną kwotę dofinansowania 39 589, 40 zł w trzech kategoriach - ,, Turystyka, rekreacja i promocja ”, ,, Kultywowanie dziedzictwa lokalnego ” oraz ,, Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji ”. Nagrodę otrzymało 15 podmiotów w wysokości max 1 000 zł. Nie zabrakło nas również na AgroTargach z rodziną 2019, podczas których odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Aktywnych Mieszkańców, zachęcając równocześnie do podejmowania następnych inicjatyw integrujących mieszkańców. Trzeba przyznać, że zainteresowanie konkursem cieszy się coraz większym uznaniem.

11 czerwca br. zorganizowaliśmy KONFERENCJĘ PROMOCYJNO – INFORMACYJNĄ  nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR. W konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady, zaproszeni Goście, pośród których znalazła się Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przekazując dla stowarzyszenia słowa uznania. Na spotkaniu zostały zaprezentowane dobre praktyki zrealizowanych projektów.

Na zakończenie pierwszej połowy roku 2019, 18 czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, na którym udzielono absolutorium dla Zarządu za 2018 rok.

Pełni zapału stajemy przed nowymi wyzwaniami! Małymi krokami, ale wprost do celu!

Już niedługo rozpoczniemy działania w kierunku wdrażania projektów własnych w zakresie aktywnej przestrzeni dla sektora społecznego i animatorów lokalnych.

Poza punktem informacyjnym działającym w Biurze Cz-T LGD zaplanowaliśmy również pracę w terenie.  Zgodnie z planem weźmiemy udział w tegorocznych obchodach Powiatowo – Gminno – Parafialnego Święta Plonów , które odbędą się 01 września br. w Lubaszu.       Stoisko Czarnkowsko – Trzcianeckiej LGD, co roku cieszy się dużą popularnością . Zachęcamy do zapoznawania się z działalnością naszego stowarzyszenia. Podpowiadamy jak skorzystać ze środków i zrealizować swój pomysł. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Zapraszamy na nasze stoisko, jesteśmy całkowicie oddani Waszym inicjatywom !

W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.

 

AGNIESZKA KULESZA

Prezes Zarządu Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

    Konferencja Promocyjno – Informacyjna nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR

  

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

- pd1106201903.jpg

- dsc04250.jpg


"Biuro w terenie"

Już po raz kolejny ruszamy w teren. Działasz społecznie i szukasz środków na wspieranie aktywności społecznej? Czekamy na Ciebie w każdej gminie naszego powiatu, przyjdź i poznaj zasady otrzymania wsparcia oraz współpracy z Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania.

Wspólnie z nami wykorzystaj szansę na rozwój i wprowadzaj dobre zmiany w swojej okolicy!

- punkty_2019_2.jpgZRÓBMY COŚ RAZEM … w ramach „AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW”

Masz pomysł na działanie lokalne? Nie siedź bezczynnie i nie czekaj, aż świat stanie się lepszy. Nie zazdrość innym, że mają lepiej. Teraz i Ty możesz działać! Najważniejszy jest pomysł – my pomożemy go zrealizować.

To już ósmaedycja naszego autorskiego konkursu „Aktywni Mieszkańcy”. W kwietniu wybierzemy najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody na realizację własnych inicjatyw. Do udziału w konkursie zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sekcje sportowe.

Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi. Przeczytaj koniecznie regulamin i instrukcję!

Wypełnij formularz i złóż go w Biurze LGD. Masz na to czas od 08.03.2019 r. do 22.03.2019 r. do godz. 14:00.

Obawiasz się, że nie masz wystarczającego doświadczenia w aplikowaniu o fundusze? Nie wiesz, czy Twój pomysł można sfinansować w ramach konkursu? Masz problem z formularzem? Zgłoś się do Biura LGD                i uzyskaj dodatkowe informacje (tel. 67 344 16 53, e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl ).

Biuro Cz-T LGD

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia Formularza Oferty

Załącznik nr 3 – wzór Karty Oceny Formalnej

Załącznik nr 4 – wzór Karty Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 5 – Lista obecności uczestników Projektu

Załącznik nr 6 – Karta czasu pracy wolontariusza

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji Projektu (.pdf) (.word)

- am_2019.jpg

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs organizowany przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Biuro Cz-T LGD

Konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest  Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

 • trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
 • niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
 • niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
 • nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

 • mailowo na adres: lgd.czarnkow@wp.pl    lub
 • osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków

w terminie 7 dni od dnia następnego po  opublikowaniu.

Z propozycją wprowadzanych zmian do LSR można także zapoznać się w biurze LGD.

Spotkanie dla chętnych interesariuszy LSR w sprawie proponowanych zmian odbędzie się 12.02.2019r. o godz. 9.00 w biurze LGD.


O TYM – JAKIE PLANY CZ-T LGD NA 2019 ROK…

Pierwszy kamień milowy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami. Działamy zgodnie z planem i kroczymy naprzód. Pomagamy wprowadzać w życie nowatorskie pomysły mieszkańców, wspieramy osoby zakładające swój biznes, rozwijamy firmy, promujemy turystykę i lokalne marki, animujemy czas wolny i zachęcamy do dbania o sąsiedzką przestrzeń. Sprawdź nasz plan działania na 2019 rok  i wspólnie z nami wykorzystaj szansę na rozwój!

W tym roku wspierać będziemy przede wszystkim sektor społeczny i publiczny oraz wszystkich liderów społecznych . Kto może ubiegać się o dotację? Jakie pomysły będziemy wspierać? Wejdź na naszą stronę internetową i sprawdź szczegóły dofinansowania. Wspólnie sięgajmy po środki unijne i rozwijajmy nasz obszar!

Obecnie intensywnie pracujemy nad rozliczaniem zadań realizowanych przez naszych GRANTOBIORCÓW … Nie trudno chyba zauważyć jak na terenie realizacji LSR powstają nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, wiaty rekreacyjne oraz organizowanych jest szereg imprez integracyjnych.

Już niebawem ogłosimy dziewiątą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy”. Nasz autorski konkurs co roku cieszy się rosnącą popularnością. W marcu wybierzemy najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody na realizację własnych inicjatyw. Masz pomysł na działanie lokalne? Nie siedź bezczynnie i nie czekaj, aż świat stanie się lepszy. Teraz i Ty możesz działać! Najważniejszy jest pomysł – my pomożemy go zrealizować.

Przed nami realizacja projektów własnych. Jednym z nich jest AKADEMIA ANIMATORÓW LOKALNYCH, którego celem jest rozwój kompetencji oraz przygotowanie animatorów do pracy ze społecznością lokalną, poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji. Widzimy i czujemy w tym zakresie ogromne potrzeby i dlatego już dziś zapraszamy do wzięcia udziału.

W ramach kolejnego projektu własnego budować będziemy PLATFORMĘ WSPÓŁPRACY SEKTORA SPOŁECZNEGO tzw. partnerstwa w obszarze działań sektora społecznego poprzez zorganizowanie wizyty studyjnej w Bieszczady, dzięki której wypracowane zostaną innowacyjne mechanizmy współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru społecznego LGD. Jednym z bardziej skutecznych sposobów, który może wpłynąć na poszerzenie horyzontów osób i podmiotów działających na obszarze LGD (przedsiębiorcy, artyści, sportowcy, osoby udzielające się społecznie, stowarzyszenia, grupy nieformalne, członkowie LGD itp.)jest wymiana doświadczeń. Wyjazd będzie okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieciowych produktów turystycznych oraz systemu promocji i sprzedaży usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku przystąpimy również do opracowania projektów współpracy w zakresie Promocji walorów turystycznych obszaru objętego LSR oraz Aktywizacji grup defaworyzowanych.

Przed nami konferencja podsumowująca pierwszy kamień milowy wdrażania LSR, spotkania z mieszkańcami i wspólna realizacja pomysłów. Poza punktem informacyjnym działającym w Biurze Cz-T LGD zaplanowaliśmy również pracę w terenie. Nie zabraknie nas na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów, utworzymy punkty informacyjno-doradcze w gminach członkowskich, zorganizujemy szkolenia, warsztaty oraz spotkanie z włodarzami  gmin i powiatu będących przedstawicielami partnerów samorządowych tworzących LGD.

W imieniu Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania zapraszamy do współpracy. Stań się częścią naszej organizacji i wspólnie z nami wprowadzaj pozytywne zmiany wokół siebie!

Wejdź na stronę www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl i podziel się z nami swoją opinią na nasz temat. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR!


KOLEJNY ROK REALIZACJI LSR – DOBIEGA KOŃCA

Dobiega końca 2018 rok, a wraz z nim kończy się kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki współpracy wielu podmiotów i środowisk możemy powiedzieć, że choć nie było łatwo, to jednak udało nam się zrealizować tegoroczny plan.

Przypominamy, iż głównym celem naszej strategii jest właśnie WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU OBSZARU. Cel ten zawiera w sobie cele szczegółowe związane z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem atrakcyjności obszaru LGD oraz rozwojem kapitału społecznego.

W mijającym roku na wsparcie związane z rozwojem przedsiębiorczości przeznaczyliśmy ponad 3,2 mln zł, z czego na otwarcie nowych działalności 1,95 mln zł, zaś na rozwój istniejących już firm 1,28 mln zł.    Zainteresowanie tymi działaniami przerosło nasze oczekiwania oraz dostępny w ramach naborów budżet LSR. Obecnie, wybrani beneficjenci czekają na podpisanie umów z Samorządem Województwa.

2018 rok to czas, kiedy podpisaliśmy pierwsze umowy grantowe na zadania związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (na kwotę ok 200 tys. zł.), kultywowaniem dziedzictwa lokalnego (na kwotę ok 150 tys. zł) oraz inicjatyw społecznych integrujących społeczność lokalną (ok 90 tys. zł). Większość zaplanowanych zadań grantowych zostało już zrealizowanych oraz  pozytywnie rozliczonych. Na obszarze LGD, przede wszystkim dzięki prężnie działającym podmiotom społecznym, pojawiły się nowe wiaty rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne, rodzinny park aktywności, plac zabaw, centrum strzelectwa mobilnego, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, odremontowano organy, zakupiono wyposażenie obiektów kulturalnych, zaplanowano wydanie ciekawych publikacji promujących dziedzictwo lokalne, zorganizowano szereg wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, ochronę środowiska oraz integrujących społeczność lokalną. I przyznać należy, że choć proces oceny wniosków i oczekiwania na podpisanie umów był długi i niespokojny, to efekty zrealizowanych zadań wynagradzają wszystkie niedociągnięcia.

Promując nasz potencjał turystyczno-rekreacyjny, już po raz ósmy wspólnie z partnerami zorganizowaliśmy festyn „Pieszo, konno, kajakiem na kole”. Impreza ta, to znakomita promocja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz możliwość realizacji pasji związanych ze sportem.

Każdy rok wdrażania LSR to praca z ludźmi i dla ludzi, dlatego z naszą ofertą staramy się docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania oraz punkty doradcze w gminach członkowskich. Jak co roku nie zabrakło nas również na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów. Przeprowadziliśmy też, już ósmą edycję konkursu „Aktywni Mieszkańcy” i nagrodziliśmy  16 inicjatyw w zakresie rekreacji i turystyki, dziedzictwa lokalnego czy inicjatyw na rzecz społecznej integracji.

W imieniu Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania  dziękuję wszystkim członkom organizacji, członkom Rady, pracownikom Biura, beneficjentom, osobom wspierającym i współdziałającym, którzy na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju. To dzięki współpracy z Państwem z sukcesem kończymy trzeci rok wdrażania LSR!

 

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 


Drodzy Mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania!

Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

Wypełnione anonimowo Ankiety można dostarczać do Biura Cz-T LGD w wersji papierowej osobiście bądź listownie.

ANKIETA OCENIAJĄCA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA I WDRAŻANIE LSR W RAMACH PROW 2014-2020 (pobierz)

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa wersję elektroniczną ankiety, która dostępna jest na stronie (link poniżej), a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 3 minuty:

https://www.interankiety.pl/i/kAN3JJxD

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu!


Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania nie zwalnia…

Jesień 2018 - w Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupie Działania to czas intensywnej pracy w zakresie promocji, informacji, doradztwa, szkoleń mających na celu ogłoszenie naborów oraz przyjmowanie wniosków w zakresie ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zgodnie z planem komunikacji w ostatnim tygodniu września w każdej z naszych gmin członkowskich odbyły się spotkania informacyjno–szkoleniowe, na których omówiliśmy konieczne warunki dostępu oraz lokalne kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Zorganizowaliśmy też spotkanie informacyjne skierowane do beneficjentów należących do grupy osób defaworyzowanych zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. Na zakończenie akcji szkoleniowej przeprowadziliśmy warsztat wypełniania wniosku oraz biznes planu, na którym frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Już dziś możemy stwierdzić, że zainteresowanie w/w działaniami jest bardzo duże. Codziennie w Biurze Cz-T LGD udzielamy usług  doradczych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Samo przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 16 października 2018 roku i potrwa do 29.10.2018r.włącznie.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, aby nie czekać z wnioskiem do ostatniej chwili!!!

Jednak rozwój przedsiębiorczości w LGD to nie wszystko! Na początku września podpisaliśmy pierwsze umowy grantowe w zakresie następujących Przedsięwzięć:  Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Kultywowanie dziedzictwa lokalnego oraz Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji. Cieszymy się, że dzięki tym niewielkim grantom na obszarze realizacji LSR już niebawem powstaną nowe wiaty rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne, rodzinne parki zabaw, mobilne centrum strzelectwa, zostaną zorganizowane imprezy integracyjne oraz wydarzenia promujące dziedzictwo lokalne obszaru LSR.  Za wszystkich grantobiorców trzymamy kciuki, życzymy udanej realizacji oraz czekamy na wnioski o płatność!

Zgodnie z planem 8 września br. nie zabrakło nas również na Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów w Rychliku.   Nasze stoisko, jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki animatorkom z Krzyża Wlkp. wszystkie odwiedzające nas dzieci mogły własnoręcznie ozdobić koszulki oraz skorzystać z malowania twarzy.  My zaś udzielaliśmy informacji i doradztwa w zakresie świadczonych przez nas działań.

Udało nam się też opracować i złożyć do oceny UMWW projekt własny dotyczący szkoleń oraz aktywizacji animatorów lokalnych, którego realizację przewidujemy w przyszłym roku.

W czasie tej intensywnej pracy nie ominęła nas również planowa kontrola naszych działań, corocznie dokonywana przez  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wynik kontroli jest bez zastrzeżeń.  Zatem -  Działajmy dalej!!! 

Przed nami spotkania na sesjach Rad Gmin, Miast i Powiatu u partnerów samorządowych tworzących LGD, opracowanie projektu własnego w zakresie aktywnej przestrzeni sektora społecznego oraz intensywna praca przy ocenie wniosków w zakresie przedsiębiorczości.

W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

Drodzy Mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grypy Działania! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać LSR w ramach PROW 2014-2020. Anonimowe ankiety dostępne są w Biurze Cz-T LGD oraz na naszej stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Konsultacje proponowanych zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest  Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

o  trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,

o  niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,

o  niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,

o  nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Z propozycją wprowadzanych zmian do LSR można także zapoznać się w biurze LGD.

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

 • mailowo na adres: lgd.czarnkow@wp.pl    lub
 • osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków

w terminie 7 dni od dnia następnego po  opublikowaniu.

Formularz dotyczący proponowanych zmian do LSR

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 dla obszaru CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIAWIOSNA W CZ-T LGD

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. I nie tylko ona! Wraz z nią i my postanowiliśmy choć na chwilę odejść od naszych biurek. Co działo się u nas ostatnio? Jakie plany mamy na najbliższe miesiące?  

PRZYSPIESZAMY KONKURSY

Kolejna możliwość skorzystania ze środków unijnych. Na prośbę mieszkańców już w czerwcu nabór wniosków za „Podejmowanie działalności gospodarczej”. To konkurs, w ramach którego przyznajemy premię w formie ryczałtu – 50 000 zł (80% po podpisaniu umowy, 20% po zrealizowaniu 30% prognozowanej sprzedaży w biznesplanie). Beneficjent, który chce skorzystać z naszego wsparcia zobowiązany jest utworzyć minimum 1 miejsce pracy (w tym  samozatrudnienie) i utrzymać je przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej. Umów się na bezpłatne doradztwo i poznaj zasady otrzymania wsparcia!

CZEKAMY NA FESTYN

Już w niedzielę 20 maja br. na stadionie sportowym w Połajewie kolejna edycja festynu „Pieszo, konno, kajakiem, na kole”. Za nami już pierwsze spotkania organizacyjne. Nie opuścili nas dotychczasowi Partnerzy, a ku naszej wielkiej radości do organizacji imprezy nadal włączają się nowe podmioty. Przygotowania festynu z tak zaangażowanymi grupami to sama przyjemność. Rajdy piesze, rowerowe i motocyklowe, Nordic Walking, Zumba, slackline, gry terenowe, obóz wikingów gry i zabawy dla najmłodszych na stoiskach promocyjnych oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy – to tylko część naszych atrakcji. Razem z nami spędź rodzinny, aktywny i sportowy dzień!

AKTYWNI MIESZKAŃCY NAGRODZENI PO RAZ ÓSMY

15 kwietnia 2018 r., podczas Agro Targów w Czarnkowie nagrodziliśmy najciekawsze inicjatywy „Aktywnych Mieszkańców”. W konkursie złożono 24 oferty na łączną kwotę 23 184,75 zł. Nagrodziliśmy 16 inicjatyw w trzech kategoriach przeznaczając na nagrody 15 198,35 zł. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów. Zachęcamy Państwa do podejmowania następnych inicjatyw aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie nr 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie nr 1.3.1 Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji

 

Więcej szczegółów  pod linkiem: http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=347&strona=1&sub=263&subsub=304JA BYM TO… , czyli czas na pomysły „AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW”

Masz pomysł na działanie lokalne? Nie siedź bezczynnie i nie czekaj, aż świat stanie się lepszy. Nie zazdrość innym, że mają lepiej. Teraz i Ty możesz działać! Najważniejszy jest pomysł – my pomożemy go zrealizować.

To już ósma edycja naszego autorskiego konkursu „Aktywni Mieszkańcy”. W marcu wybierzemy najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody na realizację własnych inicjatyw. Do udziału w konkursie zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sekcje sportowe.

Wejdź na naszą stroną internetową www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl i zapoznaj się z dokumentami konkursowymi. Przeczytaj koniecznie regulamin i instrukcję!

Wypełnij formularz i złóż go w Biurze LGD. Masz na to czas od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r. do godz. 14:00.

Obawiasz się, że nie masz wystarczającego doświadczenia w aplikowaniu o fundusze? Nie wiesz, czy Twój pomysł można sfinansować w ramach konkursu? Masz problem z formularzem? Zgłoś się do Biura LGD i uzyskaj dodatkowe informacje (tel. 67 344 16 53, e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl ).

 


Działasz społecznie? Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? Chcesz pozyskać środki na warsztaty, szkolenia, imprezy integracyjne? A może chciałbyś zorganizować rajdy turystyczne w naszym obszarze działania? Planujesz zorganizować zajęcia dla dzieci, zajęcia międzypokoleniowe? Potrzebujesz środki na wydanie publikacji promującej lokalne dziedzictwo, albo chciałbyś zakupić produkty niezbędne do kultywowanie tradycji lub chodzi Ci po głowie pomysł promocji lokalnego dziedzictwa? Przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe i poznaj zasady otrzymania grantu. Czekamy właśnie na Ciebie!


Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143

facebook