Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

16.01.2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.

Obręb

Ark. mapy

Działka nr

Powierzchnia

Użytek

Przeznaczenie wg Planu Miejscowego lub zapis w Studium

Cena

KW

1

Biała

6

761/1

0,1000 ha

RV

Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren przeznaczony pod teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej (ozn. Symbolem MR); znajduje się w obszarze ochrony układu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.

Nieruchomość niezabudowana. Sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

12.320,00 zł

PO1T/00009853/4

2

Biała

7

888/1

0,0179 ha

RIVb

Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren przeznaczony pod teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej (ozn. MR), znajduje się w obszarze ochrony układu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.

Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków nieruchomości sąsiedniej.

3.220,00 zł

PO1T/00009853/4

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 26 lutego 2015 r.

Wykaz wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeń UMT, od dnia 16 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r.

Burmistrz Trzcianki

/ - / Krzysztof Czarnecki

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 16_01_15_wykaz_biala.pdf76.72 KB
facebook