Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

BURMISTRZ TRZCIANKI ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka: nieruchomości ozn. nr ewiden. 1340/3, 1339/3, 1340/2, 1339/2

16.01.2015

BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka :

nieruchomości ozn. nr ewiden. 1340/3, 1339/3, 1340/2, 1339/2 o łącznej powierzchni 0,2050 ha, położonej w Trzciance przy ul. Wiosny Ludów. Księga wieczysta PO1T/0009808/4 nie wykazuje obciążeń w stosunku do ww nieruchomości. Dla ww. nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka: teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami oraz teren szlaku turystycznego.

Cena wywoławcza – 163.795,00zł brutto

wadium – 32.759,00zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka.

Warunki:

Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Image icon 16_01_15_kopernika_wiosny_ludow.jpg256.99 KB
facebook