Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

BURMISTRZ TRZCIANKI ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych

16.01.2015

BURMISTRZ TRZCIANKI

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych

lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ksiegi wieczystej i katastru , powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena wywoławcza oraz wysokość wadium

1

Trzcianka, ul. S.Żeromskiego 37/3

Ksiega wieczysta PO1T/00012217/8

nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 1830 o powierzchni 0,897 ha

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. S.Żeromskiego 37 w Trzciance wraz z udziałem w wysokości 116/1000 części w nieruchomości wspólnej

lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 103,77m² składający się z korytarza wejściowego-6,58m², przedpokoju-10,80m², pokoju-30,23m², pokoju-13,63m², pokoju-12,44m², pokoju-13,78m², kuchni-9,04m², łazienki-3,10m²,korytarza-1,27m², kotłowni-2,90m²

dostęp do instalacji: elektrycznej, wod.-kan., gazowej, c.o.

Lokal mieszkalny na własność wraz z udziałem w nieruchomości współnej, w tym w prawie własności gruntu

Cena wywoławcza brutto

103.000,00zł

wadium

20.600,00zł

2

Trzcianka

Plac Pocztowy 13/2

Księga wieczysta

PO1T/00010491/8

nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 1176/2 o powierzchni 0,0088ha

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy Placu Pocztowym 13 w Trzciance wraz z udziałem w wysokości 27/100 części w nieruchomości wspólnej

lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze budynku

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 41,08m² skłądający się z kuchni-12,70m², pokoju-22,64m², łazienka-5,74m

dostęp do instalacji: elektrycznej, wod.kan. Gazowej, c.o.

Lokal mieszkalny na własność wraz z udziałem w nieruchomości współnej, w tym w prawie własności gruntu

Cena wywoławcza brutto

43.000,00zł

wadium

8.600,00zł

3

Trzcianka, ul. Dąbrowskiego 35/4

Ksiega wieczysta PO1T/00009808/4

nieruchomość oznaczona nr 1869 o powierzchni 0,0503ha

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 35 przy ul. Dąbrowskiego w Trzciance wraz z udziałem w wysokości 480/2430 części w nieruchomości wspólnej

lokal mieszkalny położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego

lokal mieszkalny o powierzchni 33,60m² skłądający się z pokoju -20m², kuchni-11,35m², łazienki-2,25m² Do lokalu mieszkalnego przynależy strych -5,60m² i pomieszczenie gospodarcze-8,80m²

dostep do instalacji: elektrycznej, wod.kan. gazowej

Lokal mieszkalny na własność wraz z udziałem w nieruchomości współnej, w tym w prawie własności gruntu

Cena wywoławcza brutto

38.000,00zł

wadium 7.600,00zł

Przetargi odbędą się 19 lutego 2015r.od godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, odrębnie na każdą nieruchomość według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Warunki nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokale mieszkalne są w złym stanie technicznym. Gmina Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości – brak.

Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Przekazanie nieruchomości nastapi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

Warunki udziału w przetargu:

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy Trzcianka nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

a) osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz nr rachumnku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium;

b) osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postapienia ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postapień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

O wysokości postąpienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie dla nieruchomosci wynosi:

a) położonej w Trzciance przy ul. Żeromskiego 37/3 – 1.030,00zł

b) połozonej w Trzciance na Placu Pocztowym 13/2 – 430,00zł

c) położonej w Trzciance przy ul. Dabrowskiego 35/4 – 380,00zł

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tej nieruchomości ( kolumna 5 tabeli powyżej) na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcianka.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapozanania sie z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.


Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.


Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium ) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środów pieniężnych na rachunek Gminy Trzcianka.

Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości nastapi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, pokój nr 114, nr tel. 67 352 73 27 w godz. pracy Urzędu.

Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 16_01_15_lokale.pdf83.73 KB
facebook