Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

08.02.2019
Wybory do organów sołectw Gminy Trzcianka

Zgodnie z § 21 statutów sołectw, stanowiących załączniki Nr 1 -  20 do uchwały Nr LIV/504/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Trzcianka, kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji rady, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od zarządzenia wyborów przez burmistrza.

W związku z powyższym, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 21 ust. 2 statutów sołectw, stanowiących załączniki Nr 1 - 20 do uchwały Nr LIV/504/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Trzcianka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 listopada 2018 r., poz. 9092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do organów sołectw gminy Trzcianka, które odbędą się zgodnie z harmonogramem, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Trzcianka.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook