Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

11.01.2019
Rada uchwaliła budżet gminy na 2019 rok

Tematem wiodącym trzeciego posiedzenia trzcianeckiej Rady Miejskiej, które odbyło się 10 stycznia, było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetowej gminy na rok 2019.

Do projektu uchwały budżetowej przygotowanej przez poprzedniego włodarza, burmistrz Krzysztof W. Jaworki wniósł autopoprawki, które radni przyjęli większością głosów. Ostatecznie na 2019 rok plan dochodów wyniósł 107.256.596,37 zł, natomiast plan wydatków 111.196.596,37 zł.

Burmistrz Jaworski dochody budżetu gminy Trzcianka zmniejszył łącznie o kwotę 56.355,41 , w tym zmniejszono dochody na kwotę 1.044,000 zł: o 30.000 zł wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, 14.000 zł z opłat od posiadania psów i 1.000.000 zł z pomocy finansowej powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na budowę pływalni w Trzciance.

Natomiast zwiększone zostały dochody o kwotę 987.644,59 zł w tym m.in.: 614.489,59 zł na dofinansowanie projektu „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”, 184.000 zł – dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego - budowa placów rekreacyjnych, 100.000 zł na wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2019 rok zmniejszono o 56.355,41 zł w tym: zmniejszono wydatki na łączną kwotę 1.162.139,00 zł i jednocześnie zwiększono je o 1.105.783,59 zł. Zrezygnowano m.in.: z przebudowy ul. Fabrycznej (105.000 zł), 100.000 zł - rezerwy na ochronę zabytków, budowy pływalni w Trzciance – 200.000 zł, wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Pl. Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenem przyległym – 600.000 zł, czy projektu technicznego budowy remizy w Nowej Wsi – 20.000 zł.

Zwiększono wydatki m.in. na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.323 zł, realizację projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”- 614.489,59 zł, 47.100 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, 50.611 zł – rezerwę na wkład własny na małe projekty, 50.000 zł – na organizację imprez ogólnopolskich, plac zabaw z siłownią w Runowie – 50.000 zł.

Ostatecznie, po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii Komisji Rady, wniosków uwzględnionych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej oraz dyskusji i przegłosowaniu poprawek, radni w głosowaniu: 10 – za, 8 – wstrzymujących się, 0 – przeciw, przy dwóch osobach nieobecnych, przyjęli budżet gminy Trzcinka na 2019 rok.

W porządku obrad trzeciej sesji Rady Miejskiej Trzcianki znalazł się również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcinka na lata 2019 – 2032, który także został przyjęty większością głosów.

Radni postanowili wygasić mandat radnego Krzysztofa Czarneckiego, w związku z objęciem przez niego stanowiska członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

Postanowiono wyznaczyć na przedstawiciela gminy Trzcianka w Radzie Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance przewodniczącego Rady  Pana Adriana Hałuszkę.

Na zakończenie, sesji przewodniczący odczytał pisma adresowane do Rady, a radni złożyli swoje wnioski i interpelacje, na które częściowo starał się odpowiedzieć bezpośrednio burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

Autor: 
Iwona Moraczyńska – Lilleeng
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook