Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

10.09.2020
Nowe uprawnienia straży miejskiej

Od 4 września, w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą nałożyć mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do sądu na osoby naruszające poniższe przepisy prawa:

  • Art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 t.j. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • Ust. 1b pkt 7 Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych, między innymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
  • Ust. 2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  • Art. 10 ust. 2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.
  • Ust. 2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook