Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

06.02.2019
Konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest  Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

  • trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
  • niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
  • nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

  • mailowo na adres: lgd.czarnkow@wp.pl lub
  • osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków

w terminie 7 dni od dnia następnego po opublikowaniu.

Z propozycją wprowadzanych zmian do LSR można także zapoznać się w biurze LGD.

Spotkanie dla chętnych interesariuszy LSR w sprawie proponowanych zmian odbędzie się 12.02.2019r. o godz. 9.00 w biurze LGD.

Załączniki: 
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook