Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

23.06.2017
100% absolutorium dla burmistrza Trzcianki

XXXVI sesja Rady Miejskiej Trzcianki przejdzie do historii za sprawą udzielenia jednogłośnie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Czarneckiemu. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz, był to już czwarty, w pełni wykonany przez Niego budżet gminy Trzcianka. Dzięki rozmowom i wspólnemu działaniu możliwe jest osiągnięcie wielu działań, czego przykładem jest realizacja trzcianeckich zadań budżetowych. Nikt nie jest wyróżniany, ani różnicowany, każdy jest mieszkańcem gminy Trzcianka, mówił burmistrz,  każdemu należy się więc uwaga i pomoc. Nie ma sporów w Trzciance, dzięki czemu idziemy do przodu osiągając sukcesy. Dużą mocą dodaną są licznie działające w gminie stowarzyszenia, podkreślił włodarz. Coraz większe jest także zainteresowanie sportem i dlatego też wzrasta ilość środków finansowych przekazywanych na kluby sportowe i młodzieżowe. Największy wydatek stanowi oświata, ponad 30 mln zł, z czego blisko 10 mln pochodzi z budżetu gminy. Burmistrz zaznaczył również, że wydatki inwestycyjne, tak ważne dla mieszkańców, są realizowane zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Natomiast za sprawą instytucji kultury oraz stowarzyszeń odbywa się wiele wydarzeń zarówno w mieście i gminie Trzcianka, comiesięczny kalendarz imprez jest bardzo napięty. Na zakończenie burmistrz podziękował w pierwszej kolejności Radzie Miejskiej Trzcianki, sołtysom, pracownikom i kierownikom, a w szczególny sposób Skarbnikowi Gminy, dla której był to pierwszy w pełni, samodzielnie zrealizowany budżet. W takcie wystąpienia burmistrza odbywała się prezentacja najważniejszych wydatków budżetu 2016 roku. Po podjęciu jednogłośnie uchwały w sprawie absolutorium nastąpiły gratulacje zarówno dla burmistrza, skarbnika, zastępcy burmistrza, jak i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

W drugiej części sesji radni zajęli się zmianami do budżetu na rok bieżący, udzielono dotację w wysokości 20.000 zł parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej na wykonanie robót budowlanych w kościele, dokonano zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w Trzciance. Ponadto, przyjęto zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka oraz w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług przy odbieraniu odpadów komunalnych.

Dużo emocji wzbudził projekt dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Trzcianki. Jak podkreślał burmistrz, już podczas planów przebudowy ul. Kościuszki i Wiosny Ludów sygnalizowano mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom o płatnym parkingu. W celu zapewnienia bezpłatnego parkowania wybudowano przy ul. Wiosny Ludów parking z 70 miejscami. Ustawienie parkomatu kosztowało gminę 20.000 zł, a w roku 2016 wpływu do kasy urzędu wyniosły z tego tytułu blisko 8.120 zł. Wprowadzenie 30 minutowego czasu niepłatnego parkowania spowoduje, że gmina będzie dopłacać do parkomatu – mówił burmistrz Czarnecki. Ponadto, celem utworzenia płatnego parkingu było wytworzenie wolnej strefy, na której w każdym momencie można zostawić samochód. W temacie płatnego parkingu głos zabrało wielu radnych. Radny Krzysztof Jaworki wnioskował o przegłosowaniu projektu i wprowadzeniu na okres próbny zamian. Pismo Stowarzyszenia Baza PCT odczytał radny Wiesław Natkaniec. Zarówno radny Józef Łastowski, jak i Łukasz Walkowiak byli za utrzymaniem wcześniejszej uchwały. Ostatecznie w głosowaniu za – 6, przeciw -11 i wstrzymujących się – 2, przy 19  radnych obecnych, uchwały nie podjęto.

Ważnym projektem była uchwała w sprawie likwidacji pomnika – mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej, która została przegłosowana jednogłośnie.

Na zakończenie, radny Zygmunt Czarny odczytał oświadczenie i zarazem wniosek o niebezpieczeństwie panującym na drogach w rejonie targowiska miejskiego w dni targowe, a Przewodniczący Rady poinformował o pismach adresowanych do Rady.

           

Autor: 
Iwona Moraczyńska – Lilleeng
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook